Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по осма оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по осма оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по осма оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4 510 935,57 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в осма оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.