Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Файбър Лазер – 1 бр.“

„ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0998-C01, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Файбър Лазер – 1 бр.

 

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 05.07.2016 г..