Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ВИДЕОСАТ 21 ВЕК“ ООД, документация за процедура за избор с публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за пренос на данни и сигнали - 1 бр."

Тръжна документация за процедура за избор с публична покана на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1212-C01, „ВИДЕОСАТ 21 ВЕК“ ООД,  с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за пренос на данни и сигнали - 1 бр."

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 21.06.2016 г.