Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УЗО" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител ", с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с една обособена позиция”

УЗО" ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0871-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител ", с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с една обособена позиция”:

 

1.Машина за лазерно рязане - 1 бр. и Хидравлична CNC гилотина - 1 бр.

 

Срок за подаване на оферти:  23.06.2016 г., 16:30 ч.