Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"СИС ЕМ" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 броя "Адаптив медия стриймър"

"СИС ЕМ" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-120701, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 броя "Адаптив медия стриймър".

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до  17:30 ч. на 24.06.2016 г.