Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„СИЛВЪР ФЪРСТ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Специализирана система за разпространение на дигитализирана аудио-визуална продукция“.

„СИЛВЪР ФЪРСТ“ ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1090-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Специализирана система за разпространение на дигитализирана аудио-визуална продукция“.

 

Определен е 8 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 01.07.2016 г.