Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Сиела Норма“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: Сторидж – устройство за управление и съхранение на данни - 1 бр., Суичове за сториджа - 2 бр.

„Сиела Норма“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:  „Закупуване, доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: Сторидж – устройство за управление и съхранение на данни - 1 бр., Суичове за сториджа - 2 бр. и Сървъри за виртуализация - 2 бр., в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1203-C01/29.03.2016 г., изпълняван от осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

 

Срок за подаване на оферти, до 17.00 ч. на 16.06.2016 г