Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Р Консултинг“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по обособени позиции“

„Р Консултинг“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: Сървър за база данни – 1 бр.Непрекъсваемо токозахранване (UPS) – 1 бр.

Обособена позиция 2: Софтуерна платформа за облачна инфраструктура – 1 бр.

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до  18:00 ч. на 30.06.2016 г.