Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Прайс Интернешънъл“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер по проект „Стъпка напред“ с 2 обособени позиции”

„Прайс Интернешънъл“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер по проект „Стъпка напред“ с 2 обособени позиции” по договор за БФП BG16RFOP002-2.001-1172-С01.

Срок за подаване на оферти - до 10:00 часа на 20.06.2016 г.