Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ПЕРФОРМА" ЕООД по договор BG16RFOP002-2.001-0630-С01, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"„Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1

„ПЕРФОРМА" ЕООД по договор BG16RFOP002-2.001-0630-С01, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"„Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране,  1 брой  Машина за огъване на стоманени ножове  и 1 брой Машина за цифрово рязане на гума“

 

Срок за подаване на оферти  - 27.06.2016 г. 17.00 ч.