Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Нютон Денюб" ЕООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за подобряване на производствения капацитет на "Нютон Денюб" ЕООД по три обособени позиции

"Нютон Денюб" ЕООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за подобряване на производствения капацитет на "Нютон Денюб" ЕООД, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0182-С01, по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Универсален струг - 1 брой;

Обособена позиция 2: CNC Струг - 1 брой;

Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център - 1 брой”.

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти – до 16.30 ч. на 17.06.2016 г.