Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"НИНАХИМ" ЕООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет:Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА

"НИНАХИМ" ЕООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет:Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:

Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Автоматизирана система за производство на вододисперсионни бои;

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр.Дестилатор за рециклиране на разредители

 

Определен е 21 дневен срок за събиране на оферти, до 17:00 ч. на 07.07.2016.