Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Маус ПС“ ЕООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 броя ДМА"

Документация за провеждане на процедура избор с публична покана на бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0457-C01, „Маус ПС“ ЕООД, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 броя ДМА".

 

Срок за подаване на оферти - до 24.06.2016 г., 17,00 часа.