Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Химакс Фарма" ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване - Сашет машина – 1 брой“.

Документация а провеждане на процедура „избор с публична покана” на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0994-C01, "Химакс Фарма" ЕООД, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване - Сашет машина – 1 брой“.

 

 

Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 04.07.2016 г.