Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„КАЛИНОВИ КОНСУЛТ“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции“

„КАЛИНОВИ КОНСУЛТ“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2-001-1039-C01,тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции:

1.Обособена позиция №1 - Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа  – 1 брой

2.Обособена позиция №2 - Хидравлична триролкова огъваща машина – 1 брой

3.Обособена позиция №3 - Измервателен уред за баланс – 1 брой

4.Обособена позиция №4 – Лицензиран софтуер за инженерно проектиране – 1 брой"

 

Определен е 8 (осем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16.30 ч. на 28.06.2016 г.