Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Иво Петров - Архитекти" ООД, Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ с предмет: "Доставка и инсталиране на хардуер: Интегрирана сървърна система - 1 бр. и Работни станции - 8 бр."

Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана на бенефициент "Иво Петров - Архитекти" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1247-C01, с предмет: "Доставка и инсталиране на хардуер: Интегрирана сървърна система - 1 бр. и Работни станции - 8 бр."

 

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 18.00 ч. на 04.07.2016 г.