Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ИМПАЛА ООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0009-C01/23.12.2015 г.,документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на високопроизводително технологично оборудване за производство на мебели, с обособени позиции

ИМПАЛА ООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0009-C01/23.12.2015 г.,документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на високопроизводително технологично оборудване за производство на мебели, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 001: Машина за разкрояване на плочи; Едностранна кантираща машина; Форматно разкройваща машина с елктромеханична настройка;

Форматно разкройваща машина с механични настройки; Широколентов шлайф; Дървообработваща машина фреза с алуминиева маса;

Фреза с чугунена маса - 2 бр.; Подавателен апарат; Хоризонтален бор апарат; Абрихт - 2 бр.; Струг; Въздушен  винтов компресор с променлива произоводителност и вграден хладилен изсушител;

Обособена позиция 002: Газов мотокар”.

Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 16.06.2016 г.