Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ГИП" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка и пускане в експлоатация на оборудване с две обособени позиции

"ГИП" ЕООД, тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0943-C01,  за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка и пускане в експлоатация на оборудване с две обособени позиции:

1.Обособена позиция 1: Лабораторно оборудване, включващо: Автоматичен титратор; Сушилен шкаф; Уред за измерване на плътност; Цифров рефрактометър; Уред за измерване на pH и проводимост; Аналитична електронна везна; Магнитна бъркалка с нагряване; Уред за измерване на точка на замръзване; Уред за измерване на корозия на антифриз.

2.Обособена позиция 2: Мастиленоструен принтер”

 

Краен срок за събиране на оферти -  05.07.2016г., 16.00 ч.