Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Файър“ ООД, документация за избор на изпълнител съгласно ПМС № 118/2014 г. с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване - Двуколонен фрезов център“

Документация за избор на изпълнител съгласно ПМС № 118/2014 г., на бенефициент „Файър“ ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0292-C01, с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване - Двуколонен фрезов център“.

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 01.07.2016 г.