Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ЕЙ ЕС ЕС“ ООД, тръжна документация за процедура «избор с публична покана» с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“

"ЕЙ ЕС ЕС“ ООД по ДБФП №  BG16RFOP002-2.001-1141-С01, тръжна документация за процедура «избор с публична покана» с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на:

 

ДМА: Модулно шаси  за монтаж на сървъри-1 бр., Комуникационен управляващ модул-2 бр., Сървър-6 бр., Дисков масив-1 бр., Сървърна система за архивни копия-1 бр., Непрекъсваемо токозахранване-1 бр. и

 ДНА: Софтуер за облачна инфраструктура-1 бр.

 

 

Срокът за подаване на оферти е до 17:00 часа на 01.07.2016 г.