Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

“ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД“ с 2 ОП

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1192-C01, “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД, с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ДМА по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД;

Обособена позиция 2: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ДНА по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД".

 

Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 08.06.2016 г.