Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА

"ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-108501:

Обособена позиция 1: Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели – 1 брой;

Обособена позиция 2: Машина за клипсоване за серийно производство на дросели – 1 брой;

Обособена позиция 3: Машина за заливане на запални устройства – 1 брой;

Обособена позиция 4: Маркираща система – 1 брой;

Обособена позиция 5: Транспортна система за отвеждане на отпадъци – 1 брой“.

Определен е 17 дневен срок за събиране на оферти, а именно до  17:00 ч. на 27.06.2016 г.