Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ДУСИТЕКС" ЕООД, тръжна документация с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по 6 обособени позиции"

Тръжна документация на бенефициент по договор BG16RFOP002-2.001-0472-С01, „ДУСИТЕКС" ЕООД, с предмет: "Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции“

 

Срок за подаване на оферти - 04.07.2016 г., 17.00 ч.