Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ДЕВИЖЪН“ ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по 2 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-С01 с бенефициент „ДЕВИЖЪН“ ООД, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Бекъп сървър - 1 брой; Уеб сървър - 3 броя; Непрекъсваем токозахранващ източник - 1 брой; 

Обособена позиция 2: Специализирана платформа за разработка на нишови софтуерни системи за управление на бизнес процеси - 1 брой“.

 

Краен срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 24.06.2016 г.