Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Де и Ви Комерс АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет Закупуване на заваръчен робот- 2 броя от един вид

Де и Ви Комерс АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет Закупуване на заваръчен робот- 2 броя от един вид, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1123,.

Определен е 14 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 24.06.2016 г.