Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Булмекс“ ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет “ДОСТАВКА НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ - 1 бр., АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА – 1 бр., ГАЗОКАР – 1 бр., ФИЛТЪР ЗА СИЛОЗ И КЛАПА ЗА СВРЪХНАЛЯГАНЕ– 2 бр., с 4 ОП

„Булмекс“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет ДОСТАВКА НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ - 1 бр., АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА – 1 бр., ГАЗОКАР – 1 бр., ФИЛТЪР ЗА СИЛОЗ И КЛАПА ЗА СВРЪХНАЛЯГАНЕ– 2 бр., по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0188-C01, състояща се от 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой инсталация за бетонови изделия”;

Обособена позиция 2: „Доставка на 1 брой автомобилна електронна везна”;

Обособена позиция 3: „Доставка на 1 брой газокар”;

Обособена позиция 4: „Доставка на филтър за силоз и клапа за свръхналягане – 2 броя

 

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 17.06.2016 г.