Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„БУЛМАРК“ ЕООД, документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции"

Тръжна документация за процедура за избор с публична покана на бенефициент „БУЛМАРК“ ЕООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0528-C01 с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции:

1.Машина за финишна обработка кръгов вибратор - 1 бр.

2.Стругове Швейцарски тип - 1 бр.

3.Софтуер за управление на фрезови и струго-фрезови металорежещи NC машини - 1бр."


Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 04.07.2016 г.