Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя технологични линии

„БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, по договор BG16RFOP002-2.001-0775-С01, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя технологични линии:

Обособена позиция 1: Линия за производство на паркет, ламели за дограма и строителни елементи – 1 брой

Обособена позиция 2 – Линия за производство на слепени плотове, рамки за врати и дограма – 1 брой“

Срок за подаване на оферти  - 17.06.2016 г. 17.30 ч.