Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„БОННЕР“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка на производствено оборудване” по обособени позиции

„БОННЕР“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка на производствено оборудване” по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Едрогабаритно металообработващо оборудване;

Обособена позиция 2: Монтажно-заваръчно оборудване"

Определен е 7 (седем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16.00 ч. на 10.06.2016 г.