Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„А ДЕЙТА ПРО“ ООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1294-C01, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обраб

„А ДЕЙТА ПРО“ ООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1294-C01, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обработка на хетерогенни бази от данни в информационни потоци с възможност за индивидуален инженеринг и структуриране на производствените процеси" 

  

Определен е срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 24.06.2016 г.