Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

 

Втори прием за подбор на стратегии и местни инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие

На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ Управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи (МИГ) в системата ИСУН 2020.

Процедурата е достъпна на адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/26ed47e7-1a7f-4dd5-8f5b-a9dd7d56fcca

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация са на разположение и на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014-2020:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

 

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 часа 

Актуализирана индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2017 г. - 05/07/2017


УКАЗАНИЯ

АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ 18.09.2017 Г. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗГОТВЕНИ НА ОСНОВА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 37, АЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 04.07.2016 Г.

 

АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ 24.07.2017 Г. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗГОТВЕНИ НА ОСНОВА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 37, АЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 04.07.2016 Г.

 

АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ 05.06.2017 Г. УКАЗАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020, ИЗГОТВЕНИ СЪГЛАСНО § 3 НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 04.07.2016 г.

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ в изпълнение на стратeгиите за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020 (ОПИМСП) в изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал. 3 на ПМС №161/04.07.2016 г.

Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие с предвидено финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Документите по чл. 26, ал. 1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в частта, определяща Условията за кандидатстване, се разработват от местната група за действие съобразно одобрената от Комитета за наблюдение на програмата методология и критерии за подбор на операции. Председателят на Управителния съвет на местна инициативна група/местна инициативна рибарска група (МИГ/МИРГ) утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения, в т.ч. специфични критерии, предвидени в стратегията за местно развитие.

На основа на одобрените Методология и критерии за подбор на операции УО на ОПИК публикува Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Указанията за подбор на проекти са разработени на основа на одобрените от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020  Методология и критерии за подбор на операции в обхвата на инвестиционните приоритети по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в изпълнение на предвидените мерки/операции в стратегиите за местно развитие, които ще се финансират по ОПИК чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които МИГ/МИРГ могат да ползват при подготовка на документите по чл. 26, ал. 1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в изпълнение на одобрените УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ.

Проект на Административен договор който, МИГ/МИРГ могат да ползват при подготовка на документите по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ.

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРАТЕГИИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Обща информация относно прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие, чрез многофондово финансиране през програмен период 2014-2020.

Многофондово прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2017 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз (СКУСЕС)

Презентация относно многофондовото прилагане на ВОМР по ОПИК 2014-2020


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Отговори на въпроси, зададени от МИГ, свързани с прилагане на подхода ВОМР. Отговорите са изготвени от Централното координационно звено в Министерски съвет и Управляващите органи на Програмите, участващи във финансирането на одобрените многофондови стратегии за местно развитие.

Указания за определяне на вида на МСП на основа на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия

Постъпили въпроси от местните групи за действие и разяснения по тях по отношение на многофондово прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"


ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ/МИГ И СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи/МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие - 07/01/2016

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

Заповед № РД 09-607/25.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на покана за подбор на МИГ и на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.