Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

ДНЕС 29.03.2018 Г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО-ДЖЕБЕЛ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.18 МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ общини Ардино и Джебел чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ общини Ардино и Джебел и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
  2. За информираност и публичност.

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ общини Ардино и Джебел.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 300 000 лева.    

Процедурата за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения - 31.05.2018 г. 17.00 часа с бюджет 1 000 000 лева;

Втори краен срок за подаване на проектните предложения – 31.10.2018 г. 17.00 часа с бюджет 300 000 лева и налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения).

Трети краен срок за подаване на проектните предложения – 29.03.2019 г. 17.00 часа в случай, че са налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО-ДЖЕБЕЛ“:

migardino@yahoo.com  и https://eumis2020.government.bg


ДНЕС 22.03.2018 Г. МИГ „МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.017 „МИГ ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД - ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ общини „Момчилград и Крумовград“ чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие МИГ общини „Момчилград и Крумовград“  и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги;

4. Дейности за информиране и публичност.

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ общини „Момчилград и Крумовград“.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 950 000 лева.    

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения - 30.04.2018 г. 17.00 часа с бюджет 1 000 000 лева;

Втори краен срок за подаване на проектните предложения – 30.04.2019 г. 17.00 часа с бюджет 950 000 лева и налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: МИГ „МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“: www.migmomchilgrad.com и https://eumis2020.government.bg


ДНЕС 21.03.2018 Г. МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.016  „МИГ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО - ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

4. Дейности за информиране и публичност.

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 500 000 лева.    

Процедурата за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения - 30.04.2018 г. 17.00 часа с бюджет 1 500 000 лева;

Втори краен срок за подаване на проектните предложения - 01.10.2018 г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Трети краен срок за подаване на проектните предложения – 30.04.2019 г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“: www.lagpsl.bg и https://eumis2020.government.bg

 


ДНЕС 09.02. 2018 Г. СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е стимулиране на инвестиции за повишаване на производствения капацитет и производителността на малките и средни предприятия, опериращи на територията на МИГ–Исперих. Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на икономиката на МИГ Исперих чрез укрепване на производителността, качеството и конкурентоспособността, водещи до разширяване на вътрешния и външния пазар на съществуващите малки и средни предприятия.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ – община Исперих , и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата. Проектите ще се изпълняват на територията на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ – община Исперих.

Допустими за финансиране са проекти, включващи дейности за подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 500 000 лева.    

Настоящата процедура за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е  16.30 часа на 26 март 2018 г.

Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16.30 часа на 18 октомври 2018 г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Трети краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16.30 часа на 25 март 2019 г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: СНЦ „МИГ–ИСПЕРИХ“ http://www.leaderisperih.eu и https://eumis2020.government.bg


НОВО

Актуализирани Указания за подбор на проекти с финансиране по ОПИК в изпълнение на стратегиите за местно развитие, изготвени на основа на разпоредбите на чл. 37, ал. 1 на Постановление № 161 от 04.07.2016 г.
Указанията за подбор на проекти са актуализирани на основа на изменение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от 24 Октомври 2017 г. и от 3 Януари 2018 г., Закона за държавните помощи от 24 Октомври 2017 г. и опростяване на процедурите.
 
Актуализирани приложения към Указанията за подбор на проекти.

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014  МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014  МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е да бъде дадена възможност на малки и средни предприятия от територията на община Костенец (територията на действие на МИГ Костенец 2010) да повишат своята производителност и експортен потенциал чрез изпълнение на проекти по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Костенец 2010, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата. Проектите ще се изпълняват на територията на община Костенец..

Допустими за финансиране са: Дейности за подобряване на производствените процеси и/или Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или  Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 583 лв.   

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 16.02.2018 г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на предложенията: 31.05.2018 г. 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: МИГ КОСТЕНЕЦ 2010  www.mig-kostenetz.com и https://eumis2020.government.bg


СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М08  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ 


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН»


Втори прием за подбор на стратегии и местни инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие

На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ Управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи (МИГ) в системата ИСУН 2020.

Процедурата е достъпна на адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/26ed47e7-1a7f-4dd5-8f5b-a9dd7d56fcca

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация са на разположение и на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014-2020:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

 

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 часа 

Актуализирана индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2017 г. - 05/07/2017


УКАЗАНИЯ

АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ 18.09.2017 Г. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗГОТВЕНИ НА ОСНОВА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 37, АЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 04.07.2016 Г.

 

АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ 24.07.2017 Г. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗГОТВЕНИ НА ОСНОВА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 37, АЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 04.07.2016 Г.

 

АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ 05.06.2017 Г. УКАЗАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020, ИЗГОТВЕНИ СЪГЛАСНО § 3 НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 04.07.2016 г.

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ в изпълнение на стратeгиите за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020 (ОПИМСП) в изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал. 3 на ПМС №161/04.07.2016 г.

Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие с предвидено финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Документите по чл. 26, ал. 1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в частта, определяща Условията за кандидатстване, се разработват от местната група за действие съобразно одобрената от Комитета за наблюдение на програмата методология и критерии за подбор на операции. Председателят на Управителния съвет на местна инициативна група/местна инициативна рибарска група (МИГ/МИРГ) утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения, в т.ч. специфични критерии, предвидени в стратегията за местно развитие.

На основа на одобрените Методология и критерии за подбор на операции УО на ОПИК публикува Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Указанията за подбор на проекти са разработени на основа на одобрените от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020  Методология и критерии за подбор на операции в обхвата на инвестиционните приоритети по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в изпълнение на предвидените мерки/операции в стратегиите за местно развитие, които ще се финансират по ОПИК чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които МИГ/МИРГ могат да ползват при подготовка на документите по чл. 26, ал. 1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в изпълнение на одобрените УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ.

Проект на Административен договор който, МИГ/МИРГ могат да ползват при подготовка на документите по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ.

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРАТЕГИИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Обща информация относно прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие, чрез многофондово финансиране през програмен период 2014-2020.

Многофондово прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2017 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз (СКУСЕС)

Презентация относно многофондовото прилагане на ВОМР по ОПИК 2014-2020


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Отговори на въпроси, зададени от МИГ, свързани с прилагане на подхода ВОМР. Отговорите са изготвени от Централното координационно звено в Министерски съвет и Управляващите органи на Програмите, участващи във финансирането на одобрените многофондови стратегии за местно развитие.

Указания за определяне на вида на МСП на основа на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия

Постъпили въпроси от местните групи за действие и разяснения по тях по отношение на многофондово прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"


ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ/МИГ И СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи/МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие - 07/01/2016

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

Заповед № РД 09-607/25.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на покана за подбор на МИГ и на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.