Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г.

Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.07.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Протокол по писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 15.06.2017 г.

Годишeн доклад за изпълнението на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 за 2016 г.

Протокол от писмената процедура“


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 9.03.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 18.01.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. на ОПИК 2014–2020 г.

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.08.2016 г.

Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 31.05.2016 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.04.2016 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.03.2016 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 26.02.2016 г.

План за оценка на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 27.01.2016 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 11.12.2015 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 19.02.2015 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 27.01.2015 г.