Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г.

 

 

Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 29.03.2019 г.;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“;

Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2019 г.;

Протокол 1 от писмената процедура;

Протокол 2 от писмената процедура.

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 12.10.2018 г.

План за оценка на ОПИК 2014-2020 г.;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“;

Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2018 г.

Протокол 1 от писмената процедура;

Протокол 2 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 13.11.2017 г.

Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2018 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България-Сърбия“

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 01.11.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.09.2017 г.

Методологията и критериите за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на БФП „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма

Методологията и критериите за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на БФП „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.07.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Протокол по писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 15.06.2017 г.

Годишeн доклад за изпълнението на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 за 2016 г.

Протокол от писмената процедура“


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 9.03.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 18.01.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. на ОПИК 2014–2020 г.

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 12.12.2016 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.08.2016 г.

Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 г.

Протокол от писмената процедура 25.08.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 31.05.2016 г.

Протокол от писмената процедура 31.05.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.04.2016 г.

Протокол от писмената процедура 25.04.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.03.2016 г.

Протокол от писмената процедура 25.03.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 26.02.2016 г.

План за оценка на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Протокол от писмената процедура 26.02.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 27.01.2016 г.

Протокол от писмената процедура 27.01.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 11.12.2015 г.

Протокол от писмената процедура 11.12.2015


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 19.02.2015 г.

Протокол от писмената процедура 19.02.2015


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 27.01.2015 г.

Протокол от писмената процедура 27.01.2015