Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

CRAFTS CODE

ПРОЕКТ „КРЕАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

(CRAFTS CODE)

 

Проектът е одобрен за финансиране от Програмата за междурегионално сътрудничество  „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ (четвърта покана).

Секторът на европейските занаяти е съчетание от традиция, наследство, култура, умения и дизайн. Занаятите обхващат широка гама от дисциплини като огледало на многообразието на европейската културна идентичност. В икономическо отношение занаятчийската индустрия се характеризира с малки предприемачески бизнеси, които осигуряват жизнеспособно, устойчиво бизнес-развитие и източник на заетост.

CRAFTS CODE има за цел да повиши конкурентоспособността на занаятчийските МСП чрез разработване на рамка за стимулиране на обучението и изграждане на капацитет за подобряване на прилагането на политиките и програмите за регионално развитие.

Идеята на проекта се основава на усилията, положени от партньорите за
прилагане на политики и проекти, подпомагащи конкурентоспособността и усъвършенстване на потенциала на МСП, принадлежащи към занаятчийския сектор, с цел да бъдат иновативни и намалява риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства.

Проект CRAFTS CODE насърчава обмяната на добри практики и търси полезни решения на четири ключови въпроса:

  1. Как да подобрим иновациите, прилагани към бизнес модела и процеса?
  2. Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?
  3. Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?
  4. Как да подкрепим занаятчийския сектор чрез достъп до финансиране?

Проектът се изпълнява от 1 август 2019 до 31 юли 2023 г.

Партньори по проекта са общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България CRAFTS CODE се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

MUNICIPALITY OF FLORENCE (IT) – водещ партньор

DESIGN AND CRAFTS COUNCIL OF IRELAND (IE)

VAASA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FI)

ARTESIS PLANTIJN UNIVERSITY COLLEGE ANTWERP (BE) – консултиращ партньор

EOI FOUNDATION (ES)

BUDAPEST FOUNDATION FOR ENTERPRISE PROMOTION (HU)

РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА”

REGIONAL COUNCIL OF OSTROBOTHNIA (FI)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Общият бюджет на проекта е в размер на 1 558 177 евро. Бюджетът на МИ, ГД ЕФК по проекта за целия период на неговото изпълнение е в размер на 19 250 евро.

Официална Интернет-страница на проекта: https://www.interregeurope.eu/craftscode/