Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

22-01-2020
Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на РУО на ОПИК 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ по ПО 1 „Технологично развитие и иновации

Възобновено производството по утвърждаване на документацията по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

20-01-2020
Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл .99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс.

Срок за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

08-01-2020
Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018, УО на ОПИК информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”

07-01-2020
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”